Wymagania programu PITy IPS

Przeznaczony jest do pracy pod systemem Windows w wersji 7, 8 i 10

 1. Autorem programu PITy IPS zwanego dalej Programem jest IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne - Marcin Konopka zwane dalej Autorem.
 2. Użytkownikiem Programu może być dowolna osoba fizyczna lub prawna, firma lub instytucja zwana dalej Użytkownikiem.
 3. Licencja na korzystanie z Programu jest bezpłatna dla Użytkownika, który wypełnia do 3 zeznań za rok podatkowy. Aby wypełnić większą ilość zeznań za dany rok podatkowy, Użytkownik jest zobowiązany do zakupu odpowiedniej licencji i zarejestrowania jej w Programie.
 4. Użytkownicy korzystający z Programu na warunkach licencji bezpłatnej wyrażają zgodę na to, aby Program podpowiedział w zeznaniu numer KRS promowanej Organizacji Pożytku Publicznego.
 5. Użytkownicy korzystający z Programu na warunkach licencji bezpłatnej oraz Użytkownicy posiadający zakupioną licencję mają prawo do wykorzystania Programu na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych ulokowanych pod jednym adresem fizycznym albo adresem fizycznym jednostki organizacyjnej Użytkownika.
 6. Użytkownik ani każda inna osoba nie ma prawa do: zmieniania, tłumaczenia, analizowania, dekompilowania lub jakiejkolwiek innej formy ingerowania w Program, tworzenia opracowań będących pochodną Programu lub materiałów opisowych, tj. opracowań, w których wykorzystano procedury będące własnością IPS, sprzedawania i wypożyczania Programu.
 7. Opracowania, o których mowa w punkcie 6, nie mogą być wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażania lub do innych czynności naruszających prawa autorskie.
 8. Autor Programu dołożył NAJWIĘKSZYCH starań, aby Program działał prawidłowo w zakresie technicznym a szczególnie merytorycznym. Ponieważ Program jest tworem myśli ludzkiej, nie można wykluczyć, że nie jest wolny od błędów. Z tego powodu Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne i niematerialne.
 9. Program nie jest źródłem prawa. Dodatkowe opracowania w nim zawarte mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa, ani objaśnień podatkowych, o których mowa w art. 14a § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej.
 10. Publikowanie Programu na płytach CD-ROM dołączanych do gazet i czasopism jest możliwe tylko za pisemną zgodą Autora.
 11. Rozpowszechnianie Programu na stronach internetowych jest dozwolone po uzyskaniu pisemnej (e-mail) zgody Autora.
 12. Dozwolone jest nieodpłatne kopiowanie wersji instalacyjnej Programu i przekazywanie innym osobom.
 13. W żadnym przypadku nie jest dozwolone rozpowszechnianie, sprzedawanie ani pośredniczenie w sprzedaży numerów licencji lub plików z numerami licencji bez zawarcia odpowiednich umów pisemnych z Autorem. Lista wszystkich pośredników jest dostępna na stronie Autora - https://www.ips-infor.com.pl.

Program o nazwie PITy IPS przeznaczony dla profesjonalistów wypełniających zeznania podatkowe usługowo (wymagający wykupienia licencji) umożliwia korzystanie z bazy danych klientów, ma szereg nowych funkcjonalności przydatnych w zawodowym wypełnianiu zeznań podatkowych.

Umożliwia również użytkownikom indywidualnym nieodpłatnie (t.j. bez wykupienia licencji) wypełnienie do 3 rocznych zeznań podatkowych.

W odróżnieniu od dotąd przygotowywanych programów do rozliczeń za kolejne lata podatkowe, jest wieloletnim programem, uzupełnianym o wskażniki i formularze obowiązujące w kolejnych latach podatkowych.
Zawiera pełne rozliczenia począwszy od składanych za 2017 rok.

Pierwsze formularze za 2020 rok są dostępne od 7 stycznia 2021 r. Ponieważ publikacja wzorów druków oraz danych potrzebnych do składania elektronicznego nastąpiła dopiero w grudniu, rozliczenia lub moduły za 2020 rok będą dodawane sukcesywnie.

Program PITy IPS można użyć bez zakupu licencji w celu zapoznania się z jego możliwościami. Program bez licencji umożliwia utworzenie trzech rozliczeń.
Osobom rozliczającym się samodzielnie oraz rozliczającym nieodpłatnie inne osoby polecamy bezpłatny program PITy 2020 Asystent.

Więcej informacji – na osobnej stronie.

Krótki przegląd programu:

Kto zataja swój błąd, ukrywa prawdę, jednocześnie każąc błądzić innym.

 • 29.04.2021 wersja 2.2020.24.7
  • Rozbudowano podlinkowania do fragmentów ustaw w broszurach do PIT/O, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-36S.
  • Na PIT-36S dodano komunikat do poz. "Strata z pozarolniczej działalności gospodarczej po zmniejszeniach" w przypadku poniesienia straty z pozarolniczej działalności gospodarczej i dałączenia PIT/WZ.
  • Dodano pomoc kontekstową w postaci dodatkowych informacji na PIT/O do poz. 19-22 i w części D do poz. 4-5.
  • Zwiększenie maksymalnej ilości załączników dla PIT-36, PIT-36L i PIT-36LS do 300 szt.
  • Różne usprawnienia.
 • 22.04.2021 wersja 2.2020.24.4
  • Na PIT-36, PIT-36L i PIT-36LS dodano komunikaty do poz. "Strata z pozarolniczej działalności gospodarczej po zmniejszeniach" w przypadku poniesienia straty z pozarolniczej działalności gospodarczej i załączenia PIT/WZ.
  • Zaktualizowano tablicę wyboru urzędów skarbowych.
  • Zaktualizowano kontrolę KRS Organizacji Pożytku Publicznego według najnowszego wykazu.
 • 15.04.2021 wersja 2.2020.24.1
  • UWAGA: od dnia 15.04.2021 r. wpłaty z tytułu DSF-1 realizuje się przy użyciu mikrorachunku podatkowego (Dz. U. z 14.04.2021 r. poz. 690) - dostosowaliśmy przelew podatkowy dołączany do DSF-1 do tych przepisów.
 • 12.04.2021 wersja 2.2020.23.8
  • Rozbudowano pomoc kontekstową do niektórych pól formularza PIT/O dodając opracowania "Dodatkowe informacje".
  • Różne usprawnienia, np. zapamiętywanie ustawień 2 strony obok siebie, działanie klawiszy Home i End.
  • Poprawka w dołączaniu rozliczenia małżonka do rozliczenia podatnika (dodanie przeliczania zestawu w przypadku gdy jest w zestawie PIT/D).
  • Zaktualizowano kontrolę KRS Organizacji Pozytku Publicznego według najnowszego wykazu.
  • Na stronie https://taxopedia.pl w "PITopedia 2020" w "Odliczenia i ulgi od dochodu/przychodu (PIT/O)" dodano kolejne opracowania.
 • 29.03.2021 wersja 2.2020.23.6
  • Poszerzono opcjię "Rozliczenie / Zmień rozliczenie / Zamień miejscami podatnika z małżonkiem" o możliwość zamiany w "Rozliczeniu małżonków razem".
  • Dodanie opcji "Rozliczenie / Zmień rozliczenie / Dołącz rozliczenie małżonka" - tworzenie rozliczenia małżonków z osobnych rozliczeń.
  • Dodanie opcji "Rozliczenie / Zmień rozliczenie / Rozłącz rozliczenie małżonków" - tworzenie dwóch osobnych rozliczeń z "rozliczenia małżonków osobno".
  • Dodano możliwość dołączenia formularzy UPO z poziomu okna wysyłki do e-deklaracji.
 • 23.03.2021 wersja 2.2020.23.4
  • Dodanie importu PIT-11, PIT-R, PIT-8C i PIT-40A/11A z programu DRUKI IPS Pro.
  • Naprawienie błędu wprowadzonego w wersji 2.2020.23.3 - część urzędów skarbowych nie była widoczna na liście wyboru.
 • 23.03.2021 wersja 2.2020.23.3
  • Dodanie importu z programu DRUKI IPS Pro (wersja testowa).
  • Poprawienie obsługi polskich znaków w liście urzędów skarbowych na niepolskim ustawieniu Windows.
  • Dodanie menu dokumentu.
  • Różne usprawnienia i poprawki.
 • 16.03.2021 wersja 2.2020.23.1
  • Dodano załącznik PIT/Z do PIT-36, PIT-36L, PIT-36S i PIT-36LS.
  • Zoptymalizowano "rysunki" kilku formularzy (DSF-1, PIT/M, PIT/NZI, PIT/MIT, PIT/PM, PIT-CFC, PIT/CFI, SSE/A) pod kątem wielkości tworzonych plików PDF.
  • Na PIT-36 dodano dwa komunikaty informacyjne w przypadku obliczenia przez program zgodnie ze zdaniem z broszury informacyjnej do PIT-36: "Jeżeli u podatników, którzy osiągnęli w roku podatkowym wyłącznie przychody z tytułu emerytur i rent zagranicznych, które nie podlegały ubruttowieniu w związku z wejściem w życie ustawy od 1 stycznia 1992 r. (stosownie do art. 55 ust. 6 ustawy), po odliczeniu podatku według skali, pozostaje kwota przychodu niższa niż kwota stanowiąca 20% górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej w stosunku rocznym, podatek określa się tylko w wysokości nadwyżki ponad tę kwotę".
  • Dodano możliwość zamiany miejscami podatnika i małżonka w "Rozliczeniu małżonków osobno".
  • Dodano nowe menu "Właściwości dokumentu" z wyborem czcionki, koloru czcionki i możliwością przekreślania pustych pól.
  • Dołaczono import danych z Excela do menu "Rozliczenie / Import z aplikacji zewnętrznych."
  • Uproszczono format danych do importowania z arkuszy Excela (zobacz opis).
  • Dodano możliwość skojarzenia plików typu *.PITyIPS z programem PITyIPS w celu otwierania plików poprzez kliknięcie na pliku w ekspolatorze.
  • Poprawienie pobierania słowników zapisanych w PITy 2019 IPS
  • Na stronie taxopedia.pl dodano "Zestawienie zmian w przepisach za dany rok podatkowy", opracowanie dotyczące ulgi na dzieci i informacje o ZAP-3.
 • 08.03.2021 wersja 2.2020.22.2
  • Przywrócenie poprawnego importu rozliczeń ze schowka.
 • 06.03.2021 wersja 2.2020.22.1
  • Dodano formularz PIT-11 (uzupełnianie PIT-37 / PIT-36 na podstawie danych z PIT-11).
  • Zoptymalizowano "rysunki" kilku formularzy (PIT/BR, PIT/ZG, PIT/OP) pod kątem wielkości tworzonych plików PDF.
  • Poprawienie działania i funkcjonalności sumatora.
  • Usunięcie błędu w sumatorze, który mógł (po edycji przez użytkownika) powodować powielanie kwoty przeniesionej z innych formularzy.
 • 04.03.2021 wersja 2.2020.21.6
  • Dodanie opcji importu z arkuszy Excela (*.xls, *.xlsx). Zobacz format arkusza. Obecnie import z Excela dostepny z menu: Rozliczenie / Importuj z pliku lub schowka.
  • Dodanie opcji importu z programów TaxPro i Puzzle - menu: Rozliczenie / Importu z aplikacji zewnętrznych.
  • Dodano linki do podstaw prawnych na "rysunkach formularzy" PIT-36, PIT/IP, PIT-40A/11A(wersja 20).
  • Na PIT/ZG pod "więcej >" obok poz. 9a dodano podlinkowanie do wysokości diet dla poszczególnych państw.
  • Na PIT/ZG do poz. 9a i 9 rozbudowano podstawę prawną o wysokość diet dla poszczególnych państw.
  • Zoptymalizowano "rysunki" formularzy pod kątem wielkości tworzonych plików PDF.
  • Na stronie https://taxopedia.pl rozbudowano "PITopedia 2020".
 • 26.02.2021 wersja 2.2020.20.3
  • Aktualizacja schematu wysyłki PIT-36 - dostosowanie do zmian M.F.
 • 25.02.2021 wersja 2.2020.20.2
  • Poprawiono wywołanie e-wysyłki PIT-36S.
 • 25.02.2021 wersja 2.2020.20.1
  • Dodano e-wysyłkę do PIT-36S.
  • Poprawiono obliczanie sumy w sumatorze w przypadku znaku "." (kropki) ustawionej jako znak dziesiętny w systemie Windows.
  • Dodano linki do podstaw prawnych na "rysunkach formularzy" PIT-36L, PIT-36LS, PIT-36S, PIT/WZ, PIT/SE.
 • 22.02.2021 wersja 2.2020.19.2
  • Na zakładce "Podsumowanie" poprawiono wyświetlanie kwoty w "Łączna kwota do zapłaty (-) / do zwrotu".
  • Dodano pomoc merytoryczną w postaci podstawy prawnej do pól formularza PIT/WZ.
  • Na PIT/WZ dostosowano komunikaty do wymagań e-wysyłki.
  • Dodano pomoc merytoryczną w postaci podstawy prawnej do pól z części H.3 formularza PIT-36 i pól z części F.3 formularza PIT-36S.
 • 22.02.2021 wersja 2.2020.19.1
  • Dodano e-wysyłkę PIT-CFC.
  • Dodano e-wysyłkę APA-P.
  • Dodane komunikaty informujące o braku możliwości jednoczesnego wysłania do e-deklaracji kwot z pozycji 27, 28 sekcji D i 36,37 sekcji E załącznika PIT/WZR dołączonego do PIT-28(23) lub PIT-28S(23).
 • 19.02.2021 wersja 2.2020.18.4
  • Dodano linki do podstaw prawnych na "rysunkach formularzy" PIT-28, PIT-28S.
  • Na PIT/WZR dostosowano komunikaty do wymagań e-wysyłki.
  • W module za 2019 rok poprawiono obliczanie ulgi abolicyjnej na PIT/O odliczanej od podatku obliczonego wg skali podatkowej w przypadku osiągania przychodów z zagranicy z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, dla których ma zastosowanie metoda proporcjonalna i wybrano obliczanie ulgi abolicyjnej "przez program".
 • 18.02.2021 wersja 2.2020.18.1
  • Dodano przelewy podatkowe (1 odc. i 1x2 odc.) dla PIT-CFC i DSF-1.
  • Dodano linki do podstaw prawnych na "rysunkach formularzy" PIT/O i PIT-37.
  • Dodano broszurę informacyjną do SSE-R.
  • Dodano dodatkowe informacje do poz. 3 na DSF-1 (dostępne jako pomoc merytoryczna do pola).
 • 17-02-2021 wersja 2.2020.17.1
  • Dodano formularz DSF-1 z e-wysyłką.
  • Dodano e-wysyłkę NIP-7.
  • Dodano e-wysyłkę do formularza PIT-36LS.
  • Poprawiono: formularz PIT-40A/11A dołączony do rozlicznia były "gubiony" w momencie konwersji rozliczenia na inny sposób opodatkowania.
  • Poprawiono: niewłaściwe działanie klawisza [Alt] w niektórych polach edycyjnych.
  • Na stronie https://taxopedia.pl w PITopedia 2020 dodano "Co się zmieniło na rysunku formularza w porównaniu z poprzednim rokiem?".
 • 16-02-2021 wersja 2.2020.15.3
  • Usunięcie problemu ze startem programu w niektórych wersjach Windows 7. Poprawienie rozmieszczenia tekstów. Program może wymagać dwukrotnego uruchomienia (w takim przypadku zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat).
  • Jeszcze jedna poprawka techniczna - usunięcie błędu uniemożliwiającego start programu w niektórych przypadkach gdy w Windows jest ustawione skalowanie czcionek.
 • 16-02-2021 wersja 2.2020.15.1
  • Dodano e-wysyłkę PIT-36L
  • Dodano PIT-CFC z załacznikiem PIT/CFI.
  • Dodano samodzielny PIT-R.
 • 13-02-2021 wersja 2.2020.14.2
  • Poprawienie skalowania wydruku.
 • 13-02-2021 wersja 2.2020.14.1
  • Dodano e-wysyłkę do PIT-28S.
  • Dodanie marginesów stron w wydruku uproszczonym.
 • 12-02-2021 wersja 2.2020.13.1
  • Dodano formularz PIT-36S z załącznikami PIT/B, PIT/BR, PIT/SE, PIT/WZ, SSE-R, SSE/A, SSE-R/A, PIT/O, PIT/ZG, PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, ORD-ZU, UPO.
  • Dodano formularz NIP-7 z załącznikami.
  • Dodano formularz PIT-40A/11A wersja 20 i wersja 19 (uzupełnianie PIT-37 / PIT-36 na podstawie danych z PIT-40A/11A).
  • Przyspieszenie tworzenia powtarzających się wydruków.
 • 11-02-2021 wersja 2.2020.10.2
  • Poprawiono drukowanie zaznaczeń kwadratów w poz. 147 i 148 na PIT-28S na wydruku zaawansowanym.
  • Poprawka polegająca na zabezpieczeniu, aby na wydruku zaawansowanym numer referencyjny drukował się zawsze małymi literami.
 • 10-02-2021 wersja 2.2020.12.1
  • Dodano formularz PIT-8C (uzupełnianie PIT-38 na podstawie danych z PIT-8C).
  • Dodano formularz OLDCT (oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych).
  • Poprawiono błąd "Access ..." pokazujący się przy zmianie rodzaju rozliczenia np. z indywidualnie na osoby samotnie wychowującej dziecko (usterka była wprowadzona w wersji 2.2020.11.1 z dnia 9 luty).
 • 09-02-2021 wersja 2.2020.11.1
  • Dodano formularz PIT-36L z załącznikami PIT/B, PIT/BR, PIT/SE, PIT/WZ, PIT/ZG, PIT/O, PIT/DS, PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, ORD-ZU, przelewy podatkowe (1 odc. i 1x2 odc.), UPO.
  • Dodano formularz PIT-36LS z załącznikami PIT/B, PIT/BR, PIT/SE, PIT/WZ, PIT/ZG, PIT/O, PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, ORD-ZU, UPO.
  • Dodano formularz APA-P z załącznikami.
  • Nowa opcja (eksperymentalna) - Folder wymiany plików rozliczeń. Służy do ułatwienia wymiany rozliczeń pomiędzy dwoma komputerami, np. stacjonarnym i laptopem.
  • Poprawka w wydruku trzeciej strony PIT-36.
 • 08-02-2021 wersja 2.2020.10.1
  • Dodano e-wysyłkę do PIT-36.
 • 05-02-2021 wersja 2.2020.9.1
  • Dodano e-wysyłkę do PIT-OP (Uwaga! Obecnie formularza nie przyjmuje bramka e-deklaracji).
  • Udoskonalenia w rysunkach wielu formularzy.
  • Poprawiono obliczanie ulgi abolicyjnej w latach 2017-2019 w rozliczeniach małżonków osobno w przypadku gdy jednocześnie obydwoje małżonkowie korzystali z odliczeń tej ulgi na PIT-36L.
 • 04-02-2021 wersja 2.2020.8.5
  • W edytorze formularzy dodanie pasków z tytułem formularza i numere strony.
  • Kilka poprawek, w tym w oknie wyboru formularza dla kwoty autoryzacyjnej.
 • 03-02-2021 wersja 2.2020.8.1
  • Dodano załączniki PIT/O i PIT/IP do PIT-36.
 • 02-02-2021 wersja 2.2020.7.3
  • Odblokowanie chwilowo zablokowanego PIT/O dla PIT/28 i PIT/37. Odblokowanie PIT/O dla PIT-36 nastąpi prawdopodobnie 3 lutego.
  • Poprawienie wydruku do PDF z wyłaczonym tłem.
 • 01-02-2021 wersja 2.2020.7.1
  • Dodano formularz PIT-36 z załącznikami PIT/B, PIT/BR, PIT/SE, PIT/WZ,PIT/DS, SSE-R, SSE/A, SSE-R/A, PIT/D, PIT-2K, PIT/M, PIT/ZG, PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM, ORD-ZU, przelewy podatkowe (1 odc. i 1x2 odc.), UPO.
  • Dodano broszury informacyjne do PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS.
  • Usunięto usterkę mogącą objawiać się czarnymi plamami na wydrukach.
  • Zmniejszono objętość wydruków do plików PDF niektórych formularzy. Wydruki kolejnych formularzy będą sukcesywnie modyfikowane.
 • 29-01-2021 wersja 2.2020.6.2
  • Usunięcie błędu systemowego mogącego pojawiać się po wysłaniu danych do e-Deklaracji (usterka była wprowadzona w wersji 6.1 z 27 stycznia).
 • 27-01-2021 wersja 2.2020.6.1
  • Dodano formularze przelewów podatkowych (1 odc. i 1x2 odc.) do PIT-28, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.
  • W oknie wydruku uproszczonego dodano możliwość ukrycia tła oraz prosty wydruk do PDF.
 • 26-01-2021 wersja 2.2020.5.3
  • Usunięcie usterki (wystepującej w Windows 7) wyświetlania i drukowania formularzy PIT-28, 28B, WZR, 37, O i D.
 • 25-01-2021 wersja 2.2020.5.2
  • Dodano formularz PIT-37 z załącznikami z e-wysyłką.
  • Dodano broszurę informacyjną do PIT-37.
 • 21-01-2021 wersja 2.2020.4.2
  • Poprawienie uszkodzonego rysunki PIT-19A.
 • 20-01-2021 wersja 2.2020.4.1
  • Dodano e-wysyłkę do PIT-28.
 • 20-01-2021 wersja 2.2020.3.1
  • Dodano e-wysyłkę do PIT-38 i PIT-39.
  • Dodano formularz ZAP-3 (z e-wysyłką).
  • Dodano broszury informacyjne do PIT/D i PIT/O.
 • 14-01-2021 wersja 2.2020.2.4
  • Dodano e-wysyłkę do PIT-16A i PIT-19A.
  • Dodano broszury informacyjne do PIT-38 i PIT-39.
 • 13-01-2021 wersja 2.2020.2.3
  • Dodanie eksportu rozliczenia do schowka i importu ze schowka.
  • Poprawienie importu pola Rok z zeznań utworzonych w programie PITy2019 i starszych.
 • 11-01-2021 wersja 2.2020.2.1
  • Dołączenie PIT-28 i PIT-28S (uzupełnienie o wysyłkę do e-Deklaracji przewidziane jest 21 stycznia).
 • 07-01-2021 wersja 2.2020.1.1
  • Premiera wersji 2020. Dostępne formularze za 2020 rok PIT-38, PIt-39, PIT-16A i PIT-19A.

   • 27-11-2020 wersja 2.2019.12.7
    • Poprawka wysyłania PIT-36S z PIT/B. Do danych XML nie był dołączany PIT/B. Należy ponownie wysłać PIT-36S jako korektę.
   • 13-11-2020 wersja 2.2019.12.6
    • Na PIT-36 i PIT-36S za 2019 r. w poz. dotyczącej obliczenia podatku dodano pomoc kontekstową (dodatkowe informacje).
   • 18-09-2020 wersja 2.2019.12.4
    • Poprawienie przełączania rodzaju rozliczenia po otwarciu zapisanego rozliczenia.
   • 15-09-2020 wersja 2.2019.12.3
    • Poprawiono przeliczanie ulgi abolicyjnej na PIT/O odliczanej od podatku obliczonego wg skali podatkowej w przypadku osiągania przychodów z zagranicy z pozarolniczej działalności gospodarczej, dla których ma zastosowanie metoda proporcjonalna i wybrano obliczanie ulgi abolicyjnej "przez program".
   • 03-06-2020 wersja 2.2019.12.2
    • W opracowaniu "Jaki formularz wybrać?" zaktualizowano terminy składania niektórych zeznań rocznych (na podstawie aktualizacji w Dz. U. z 2020 r. poz. 875 przepisów m.in. ustawy o COVID-19, tj. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).
    • Rozbudowano podstawę prawną do niektórych pól na DSF-1 w związku z aktualizacją ustawy o COVID-19.
    • Rozbudowano funkcjonalność w poz. 1 na DSF-1.
   • 19-05-2020 wersja 2.2019.12.1
    • Dodano PIT-R (wersja 20) i PIT-11 (wersja 25).
    • W opracowaniu "Jaki formularz wybrać?" zaktualizowano terminy składania niektórych zeznań rocznych (w związku ze zmianami ogłoszonymi w Dz. U. poz. 695 w ustawie o COVID-19).
    • Rozbudowano podstawę prawną do niektórych pól na PIT-OP, PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38, PIT-39 w związku z dodanym art. 52v w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
    • Zaktualizowano tekst jednolity ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
    • Usunięto automatyczne uzupełnianie roku w poz. 3 na DSF-1 (informacja ze strony internetowej ministerialnej: "Uwaga - w poz. 3 DSF-1 należy wpisać rok kalendarzowy, w którym z dniem 30 kwietnia upływa termin zapłaty daniny solidarnościowej wykazywanej w tej deklaracji").
    • Dodano linki do fragmentów ustaw na rysunkach formularzy: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-36S, PIT-36LS, PIT/IP, DSF-1, PIT-CFC, PIT/CFI, PIT-28, PIT-28S, PIT-28/B.
    • Rozbudowano linki do fragmentów ustaw na rysunkach formularzy: PIT-16A, PIT-19A.
   • 15-04-2020 wersja 2.2019.11.12
    • Poprawienie wyboru danych podmiotów z Biura IPS.
    • Zapamiętywanie i odtwarzanie edycji pól przy zmienianiu zakładek formularzy.
    • W menu "Pomoc" dodano nowe opracowanie "Kredyt mieszkaniowy a zaniechanie poboru podatku" (dot. PIT-11 za 2019 r. od banków).
    • Zaktualizowano tekst jednolity ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
    • Zaktualizowano tekst jednolity ustawy o o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
    • W opracowaniu "Jaki formularz wybrać?" zaktualizowano terminy składania niektórych zeznań rocznych (w związku z ustawą o COVID-19, tj. ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).
    • Rozbudowano podstawę prawną do niektórych pól na PIT-28, PIT-28S, PIT-28/B, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT/B i PIT/ZG w związku z dodanym art. 52k w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
    • Rozbudowano podstawę prawną do niektórych pól na PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-36, PIT-36S, PIT-38, PIT-39 i APA-P w związku z ustawą o COVID-19.
   • 26-03-2020 wersja 2.2019.11.2
    • Usunięcie usterki pobierania aktualizacji przez program wprowadzonej w wersji 2.2019.11.1.
   • 25-03-2020 wersja 2.2019.11.1
    • Dodanie wysyłki do e-deklaracji APA-P i PIT-CFC.
    • Poprawienie działania zmiany nazwy rozliczenia.
    • W ustawieniach bazy danych dla MsSQL poprawienie działania [Kopiuj teraz].
   • 20-03-2020 wersja 2.2019.10.17
    • Poprawiono odświeżanie obliczeń w poz. 351 na PIT-36 przy zaznaczonym "Tak" w poz. 351a i pustych poz. 286 i 338. Prosimy o sprawdzenie kwoty w PIT-36 w poz.351.
    • Tymczasowe usunięcie wyboru jakości wyświetlanego rysunku formularza. Do czasu rozwiązania problemów technicznych ustawienie jakości standardowej.
   • 18-03-2020 wersja 2.2019.10.15
    • Dodano podlinkowania do fragmentów ustaw na "rysunkach" formularzy PIT/B, PIT/Z.
    • Rozbudowano podlinkowania do fragmentów ustaw na "rysunku" formularza PIT/ZG, PIT/O.
    • Dodano tablicę wyboru w poz. 19 na APA-P i APA-P zał.
    • Na prośbę użytkowników dodaliśmy oddzielne podpola na kwotę podatnika (poz. 351b) i małżonka (poz. 351c) na PIT-36 - po wypełnieniu przynajmniej jednego z nich, poz. 351 zostanie przeliczona (jak dokonany wybór w poz. 351a).
    • Dopracowano wyświetlanie rysunków formularza (zlikwidowano sporadyczne znikanie rysunków stron).
   • 16-03-2020 wersja 2.2019.10.12
    • Poprawienie odczytu rozliczeń z plików archiwum.
    • W Program\Ustawienia programu dodanie wyboru jakości wyświetlania rysunków formularzy.
   • 14-03-2020 wersja 2.2019.10.11
    • Dodano druki przelewów podatkowych do DSF-1.
    • Dodano APA-P zał (dodatkowe sekcje D i F).
    • Dodano formularz UPO do DSF-1.
    • Dodano formularz UPO do APA-P.
    • Dodano podlinkowania do fragmentów ustaw na "rysunkach" formularzy PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM.
    • W Program\Ustawienia programu|Baza danych|Edycja dodanie ustawień zapisywania (archiwizowania) rozliczeń w plikach.
    • W Program\Ustawienia programu|Baza danych|Edycja dodanie opcji reindeksacji bazy danych - [Napraw teraz].
    • Aktualizacja listy OPP.
    • Dodano możliwość kopiowania i wklejania sumatora.
    • Różne udoskonalenia.
   • 10-03-2020 wersja 1.2019.10.1
    • Dodano formularz PIT-CFC.
    • Dodano załącznik PIT/CFI.
    • Rozbudowano podlinkowania do fragmentów ustaw na "rysunku" formularza PIT-39.
    • Różne udoskonalenia.
   • 05-03-2020 wersja 1.2019.9.5
    • Dodanie wysyłki do e-deklaracji w PIT-36S.
    • Dodanie wysyłki do e-deklaracji w DSF-1.
    • Różne udoskonalenia.
   • 03-03-2020 wersja 1.2019.9.2
    • Rozszerzenie opcji przycisku [Sprawdź] w "Program / Ustawienia programu - Sprawdzaj import ze starszych wersji programu przy starcie" o powtórny import dokumentów w celu reindeksowania bazy danych.
   • 28-02-2020 wersja 1.2019.9.1
    • Dołączenie formularza APA-P.
    • Dołączenie (obecnie nieaktywnego) formularza PIT/CFI.
    • Dołączenie treści "Stanowisko Ministerstwa Finansów Departamentu Podatków Dochodowych w sprawie kosztów uzyskania przychodów przysługujących podatnikom korzystającym z tzw. ulgi dla młodych" (dostępna z poziomu menu "Pomoc" oraz w PIT-36 i PIT-37 jako dodatkowe pliki pomocy do pól).
    • Rozbudowanie komunikatów związanych z tzw. ulgą dla młodych na PIT-36 i PIT-37.
    • Rozbudowanie podstawy prawnej dla niektórych pól formularzy PIT-36 i PIT-37.
    • Dostosowanie obliczeń zaokrągleń niektórych kwot: w bardzo rzadkich przypadkach np. obliczenie 6111,855 było zaokrąglone do 6111,85 zamiast do 6111,86.
    • Dodanie automatycznego importu słowników autopodpowiedzi z programów PITy2017..2019.
    • Poprawki i udoskonalenia m.in. w sumatorze czy podgląd daty utworzenia i modyfikacji zeznania.
   • 24-02-2020 wersja 1.2019.8.2
    • Usunięcie problemu z wyświetlaniem rysunku załączników.
   • 19-02-2020 wersja 1.2019.8.1
    • dodanie formularzy PIT-40A/11A i PIT-8C.
    • rozbudowa opisów do podpól "a" w poz. dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na PIT-37 i PIT-36.
    • Aktualizacja spisu OPP na dzień 11 lutego.
    • Różne udoskonalenia.
   • 15-02-2020 wersja 1.2019.7.1
    • Zakończenie testów PIT-36 i PIT-36S
    • Dołączenie (obecnie nieaktywnego) formularza APA-P.
    • W ustawieniach programu - baza danych - dodanie opcji importuj zeznania z bazy danych SQLite.
   • 14-02-2020 wersja 1.2019.6.5
    • W PIT-37 i PIT-36 dostosowanie obliczeń "obliczonego podatku" (poz. 114 na PIT-37 i poz. 225 na PIT-36) do sposobu preferowanego przez Ministerstwo Finansów: dotyczy wybranego sposobu opodatkowania innego niż "indywidualnie" gdy uzyskiwane były tylko przychody z Polski - w niektórych przypadkach była różnica 1 grosza.
    • Znaczne poprawienie szybkości współpracy z bazą programu Biuro Rach..IPS.
    • Poprawienie okna pobierania kwoty autoryzującej w wysyłce do e-deklaracji.
   • 13-02-2020 wersja 1.2019.6.1
    • Dołączenie formularza PIT-36. Wersja testowa.
    • Dodanie formularza DSF-1.
    • Umożliwienie wprowadzania formuł w sumatorach.
    • Rozszerzenie funkcjonalności o tworzenie nowych zeznań [eksportuj do nowego ...] na podstawie poprzednich lat bezpośrednio z panela "Otwórz rozliczenie"
   • 12-02-2020 wersja 1.2019.5.1
    • Dołączenie PIT-36S w wersji testowej.
    • Uzupełnienie auto-podpowiedzi w polach.
   • 12-02-2020 wersja 1.2019.4.14
    • Poprawienie synchronizacji danych podatniów na PIT/O.
    • Usunięcie dublowania zapisu zeznań w bazie danych pewnych przypadkach.
   • 11-02-2020 wersja 1.2019.4.11
    • Dołączenie broszurek opracowanych na podstawie Min.Fin. do PIT-37, PIT-36 i PIT-36S.
    • Wprowadzenie zabezpieczenia danych e-deklaracji przed usunięciem.
    • Wprowadzenie zapamiętywania formuł w polach formularzy.
    • Umożliwienie szukania zeznania i podatnika bez rozróżniania polskich liter.
    • Usunięcie błędu kasowania dokumentu z bazy danych.
   • 07-02-2020 wersja 1.2019.4.5
    • Dostosowanie obliczeń, na podstawie udziału procentowego na PIT/B, w przypadku kwot po przecinku ,99 groszy
    • Rozbudowanie importu z lat poprzednich pobieranie danych KRS OPP, nazwę OPP, cel szczegółowy, zaznaczenie kwadratu dotyczšcego zgody na przekazanie danych do OPP.
   • 06-02-2020 wersja 1.2019.4.2
    • Zakończenie testów PIT-37.
    • Dołączenie broszurek opracowanych na podstawie Min.Fin. do PIT/D, PIT/O, PIT-39, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38.
   • 05-02-2020 wersja 1.2019.3.6
    • Usunięcie problemów z zapisem modyfikowanych zeznań w bazie MySQL.
    • Usunięcie problemów z połączeniem z bazą MySQL.
   • 03-02-2020 wersja 1.2019.3.3
    • Naprawienie zapisu dużych zeznań i importu zeznań do bazy MySQL.
   • 31-01-2020 wersja 1.2019.3.1
    • Dodanie formularza PIT-37 (łącznie z e-wysyłką). Wersja "testowa".
    • Usunięcie zbędnego komunikatu o braku wysyłki w PIT-36L.
   • 29-01-2020 wersja 1.2019.2.42
    • Dodanie wysyłki do e-deklaracji PIT-36L.
   • 28-01-2020 wersja 1.2019.2.40
    • Korekta informacji o roku rozliczenia (w niektórych przypadkach zeznanie za 2019 rok mogło być zapisane w bazie danych jako zeznania za 2017 lub 2018 rok).
    • Uzupełnienie numeracji dla licencji na moduł PITy 2017.
    • Poprawienie sortowania zeznań wg statusu e-deklaracji.
   • 21-01-2022 wersja 1.2019.2.35
    • Dodanie wysyłki do e-deklaracji PIT-16A.
    • Poprawienie zapisu podatników w imporcie do bazy danych zeznań z plików *.PITy2017NG,*.PITy2018NG.
    • Umożliwienie użycia [Ctrl]+[V] w sumatorze.
   • 21-01-2020 wersja 1.2019.2.31
    • Poprawienie wpisywania numerów licencji.
    • Poprawienie filtrowania listy zapisanych zeznań według statusu wysyłki do e-deklaracji.
    • W PIT-28S ponowne dopracowanie obliczeń w poz.53 i obliczeń z nią związanych.
    • Możliwość dołączenia do zeznania przelewu i UPO bez utraty numeru referencyjnego.
    • W ustawieniach programu przycisk [Sprawdź] - dodanie wyboru katalogu dokumentów *.PITy…NG.
   • 18-01-2020 wersja 1.2019.2.18
    • W PIT-28S poprawienie obliczeń w poz.53.
    • Poprawienie współpracy z MSSQL Server 2017.
   • 17-01-2020 wersja 1.2019.2.14
    • Zabezpieczenie przed przenoszeniem danych o e-deklaracjach z poprzednich lat do nowych rozliczeń.
    • Poprawienie działalnia importu zeznań zawierajšcych ulgę na dzieci.
    • Poprawka wysyłki e-deklaracji PIT-28. Jeśli z zakresu poz. 100-108 wypełniono tylko poz. 108 (tj. poz. 100-107 puste lub wpisano "0,00") i wartość w poz. 108 = 0,01 to nie przenosiło wartości z poz. 108 do danych xml.
   • 16-01-2020 wersja 1.2019.2.7
    • Dodanie formularza OLDCT.
    • W oknie wysyłki do e-Deklaracji umożliwienie usunięcia wysłanych danych.
    • Poprawienie roku wyszukiwania kwoty autoryzacyjnej.
    • Dodanie w menu Pomoc wywołania TaxoPedia.pl.
   • 15-01-2020 wersja 1.2019.2.5
    • Dodanie wysyłki do e-deklaracji dla PIT-28.
    • Wprowadzenie zapamiętywania ustawień interfejsu programu.
    • Poprawienie odczytu zeznań zapisanych wczeœniejszą wersją.
    • Zabezpieczenie przed niepotrzebnym przenoszeniem danych o e-deklaracjach z poprzednich lat.
   • 10-01-2020 wersja 1.2019.1.262
    • Dodany PIT/O do PIT-28 i PIT-28S.
    • Dodane PIT-36L i PIT-36LS z załącznikami, z wyjątkiem PIT/O.
    • Aktualizacja przelewu podatkowego: ze względu na publikację w dniu 7.01.2020 r. obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2020 r.
   • 08-01-2020 wersja 1.2019.1.250
    • Dodanie zeznań PIT-28 i PIT-28S (obecnie bez załącznika PIT/O).
    • Dodanie wysyłki do e-deklaracji do PIT-19A.
    • Poprawienie importu z PITy2018 i PITy2017 dla zeznań małżonków osobno.
   • 04-01-2020 wersja 1.2019.1.243
    • Dodanie akceptacji licencji dla programu PITY 2019.
    • Poprawienie importu rozliczeń z plików *.PITY2018NG z danymi e-deklaracji.
   • 03-01-2020 wersja 1.2019.1.237
    • Dodanie modułu rozliczeń za 2019 rok - obecnie dostępne formularze:
     • do wydruku i e-deklaracji PIT-OP, ZAP-3 , PIT-38, PIT-39
     • Ponieważ nie opublikowano jeszcze schematów wysyłki elektronicznej – tylko do wydruku: PIT-16A, PIT-19A.

  • 26-03-2019 wersja 1.2018.1.90
   • Dodanie ukrywania przez użytkownika wybranych komunikatów.
   • Przyśpieszenie współpracy z bazą danych.
  • 15-03-2019 wersja 1.2018.1.43
   • W PIT-11 usunięcie nadmiarowych komunikatów o błędach.
   • Przyśpieszenie odczytywania listy dokumentów z bazy danych.
  • 09-03-2019 wersja 1.2018.1.18
   • Poprawienie zapisu zeznania w przypadku otwarcia i zapisu bez modyfikacji danych.
  • 05-03-2019 wersja 1.2018.1.1
   • Premiera programu.