Wymagania programu PITy IPS

Przeznaczony jest do pracy pod systemem Windows w wersji 7, 8 i 10

 1. Autorem programu PITy IPS zwanego dalej Programem jest IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne - Marcin Konopka zwane dalej Autorem.
 2. Użytkownikiem Programu może być dowolna osoba fizyczna lub prawna, firma lub instytucja zwana dalej Użytkownikiem.
 3. Licencja na korzystanie z Programu jest bezpłatna dla Użytkownika, który wypełnia do 3 zeznań za rok podatkowy. Aby wypełnić większą ilość zeznań za dany rok podatkowy, Użytkownik jest zobowiązany do zakupu odpowiedniej licencji i zarejestrowania jej w Programie.
 4. Użytkownicy korzystający z Programu na warunkach licencji bezpłatnej wyrażają zgodę na to, aby Program podpowiedział w zeznaniu numer KRS promowanej Organizacji Pożytku Publicznego.
 5. Użytkownicy korzystający z Programu na warunkach licencji bezpłatnej oraz Użytkownicy posiadający zakupioną licencję mają prawo do wykorzystania Programu na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych ulokowanych pod jednym adresem fizycznym albo adresem fizycznym jednostki organizacyjnej Użytkownika.
 6. Użytkownik ani każda inna osoba nie ma prawa do: zmieniania, tłumaczenia, analizowania, dekompilowania lub jakiejkolwiek innej formy ingerowania w Program, tworzenia opracowań będących pochodną Programu lub materiałów opisowych, tj. opracowań, w których wykorzystano procedury będące własnością IPS, sprzedawania i wypożyczania Programu.
 7. Opracowania, o których mowa w punkcie 6, nie mogą być wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażania lub do innych czynności naruszających prawa autorskie.
 8. Autor Programu dołożył NAJWIĘKSZYCH starań, aby Program działał prawidłowo w zakresie technicznym a szczególnie merytorycznym. Ponieważ Program jest tworem myśli ludzkiej, nie można wykluczyć, że nie jest wolny od błędów. Z tego powodu Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne i niematerialne.
 9. Program nie jest źródłem prawa. Dodatkowe opracowania w nim zawarte mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa, ani objaśnień podatkowych, o których mowa w art. 14a § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej.
 10. Publikowanie Programu na płytach CD-ROM dołączanych do gazet i czasopism jest możliwe tylko za pisemną zgodą Autora.
 11. Rozpowszechnianie Programu na stronach internetowych jest dozwolone po uzyskaniu pisemnej (e-mail) zgody Autora.
 12. Dozwolone jest nieodpłatne kopiowanie wersji instalacyjnej Programu i przekazywanie innym osobom.
 13. W żadnym przypadku nie jest dozwolone rozpowszechnianie, sprzedawanie ani pośredniczenie w sprzedaży numerów licencji lub plików z numerami licencji bez zawarcia odpowiednich umów pisemnych z Autorem. Lista wszystkich pośredników jest dostępna na stronie Autora - https://www.ips-infor.com.pl.

Program o nazwie PITy IPS przeznaczony dla profesjonalistów wypełniających zeznania podatkowe usługowo (wymagający wykupienia licencji) umożliwia korzystanie z bazy danych klientów, ma szereg nowych funkcjonalności przydatnych w zawodowym wypełnianiu zeznań podatkowych.

Umożliwia również użytkownikom indywidualnym nieodpłatnie (t.j. bez wykupienia licencji) wypełnienie do 3 rocznych zeznań podatkowych.

W odróżnieniu od dotąd przygotowywanych programów do rozliczeń za kolejne lata podatkowe, jest wieloletnim programem, uzupełnianym o wskażniki i formularze obowiązujące w kolejnych latach podatkowych.
Zawiera pełne rozliczenia począwszy od składanych za 2017 rok.

Informacje od Autora programu – Dlaczego warto użyć PITy IPS?.

Prace nad programami PITy IPS.

Więcej informacji – na osobnej stronie.

Krótki przegląd programu:

 • 19-05-2020 wersja 2.2019.12.1
  • Dodano PIT-R (wersja 20) i PIT-11 (wersja 25).
  • W opracowaniu "Jaki formularz wybrać?" zaktualizowano terminy składania niektórych zeznań rocznych (w związku ze zmianami ogłoszonymi w Dz. U. poz. 695 w ustawie o COVID-19).
  • Rozbudowano podstawę prawną do niektórych pól na PIT-OP, PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38, PIT-39 w związku z dodanym art. 52v w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  • Zaktualizowano tekst jednolity ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  • Usunięto automatyczne uzupełnianie roku w poz. 3 na DSF-1 (informacja ze strony internetowej ministerialnej: "Uwaga - w poz. 3 DSF-1 należy wpisać rok kalendarzowy, w którym z dniem 30 kwietnia upływa termin zapłaty daniny solidarnościowej wykazywanej w tej deklaracji").
  • Dodano linki do fragmentów ustaw na rysunkach formularzy: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-36S, PIT-36LS, PIT/IP, DSF-1, PIT-CFC, PIT/CFI, PIT-28, PIT-28S, PIT-28/B.
  • Rozbudowano linki do fragmentów ustaw na rysunkach formularzy: PIT-16A, PIT-19A.
 • 15-04-2020 wersja 2.2019.11.12
  • Poprawienie wyboru danych podmiotów z Biura IPS.
  • Zapamiętywanie i odtwarzanie edycji pól przy zmienianiu zakładek formularzy.
  • W menu "Pomoc" dodano nowe opracowanie "Kredyt mieszkaniowy a zaniechanie poboru podatku" (dot. PIT-11 za 2019 r. od banków).
  • Zaktualizowano tekst jednolity ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  • Zaktualizowano tekst jednolity ustawy o o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
  • W opracowaniu "Jaki formularz wybrać?" zaktualizowano terminy składania niektórych zeznań rocznych (w związku z ustawą o COVID-19, tj. ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).
  • Rozbudowano podstawę prawną do niektórych pól na PIT-28, PIT-28S, PIT-28/B, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT/B i PIT/ZG w związku z dodanym art. 52k w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  • Rozbudowano podstawę prawną do niektórych pól na PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-36, PIT-36S, PIT-38, PIT-39 i APA-P w związku z ustawą o COVID-19.
 • 26-03-2020 wersja 2.2019.11.2
  • Usunięcie usterki pobierania aktualizacji przez program wprowadzonej w wersji 2.2019.11.1.
 • 25-03-2020 wersja 2.2019.11.1
  • Dodanie wysyłki do e-deklaracji APA-P i PIT-CFC.
  • Poprawienie działania zmiany nazwy rozliczenia.
  • W ustawieniach bazy danych dla MsSQL poprawienie działania [Kopiuj teraz].
 • 20-03-2020 wersja 2.2019.10.17
  • Poprawiono odświeżanie obliczeń w poz. 351 na PIT-36 przy zaznaczonym "Tak" w poz. 351a i pustych poz. 286 i 338. Prosimy o sprawdzenie kwoty w PIT-36 w poz.351.
  • Tymczasowe usunięcie wyboru jakości wyświetlanego rysunku formularza. Do czasu rozwiązania problemów technicznych ustawienie jakości standardowej.
 • 18-03-2020 wersja 2.2019.10.15
  • Dodano podlinkowania do fragmentów ustaw na "rysunkach" formularzy PIT/B, PIT/Z.
  • Rozbudowano podlinkowania do fragmentów ustaw na "rysunku" formularza PIT/ZG, PIT/O.
  • Dodano tablicę wyboru w poz. 19 na APA-P i APA-P zał.
  • Na prośbę użytkowników dodaliśmy oddzielne podpola na kwotę podatnika (poz. 351b) i małżonka (poz. 351c) na PIT-36 - po wypełnieniu przynajmniej jednego z nich, poz. 351 zostanie przeliczona (jak dokonany wybór w poz. 351a).
  • Dopracowano wyświetlanie rysunków formularza (zlikwidowano sporadyczne znikanie rysunków stron).
 • 16-03-2020 wersja 2.2019.10.12
  • Poprawienie odczytu rozliczeń z plików archiwum.
  • W Program\Ustawienia programu dodanie wyboru jakości wyświetlania rysunków formularzy.
 • 14-03-2020 wersja 2.2019.10.11
  • Dodano druki przelewów podatkowych do DSF-1.
  • Dodano APA-P zał (dodatkowe sekcje D i F).
  • Dodano formularz UPO do DSF-1.
  • Dodano formularz UPO do APA-P.
  • Dodano podlinkowania do fragmentów ustaw na "rysunkach" formularzy PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM.
  • W Program\Ustawienia programu|Baza danych|Edycja dodanie ustawień zapisywania (archiwizowania) rozliczeń w plikach.
  • W Program\Ustawienia programu|Baza danych|Edycja dodanie opcji reindeksacji bazy danych - [Napraw teraz].
  • Aktualizacja listy OPP.
  • Dodano możliwość kopiowania i wklejania sumatora.
  • Różne udoskonalenia.
 • 10-03-2020 wersja 1.2019.10.1
  • Dodano formularz PIT-CFC.
  • Dodano załącznik PIT/CFI.
  • Rozbudowano podlinkowania do fragmentów ustaw na "rysunku" formularza PIT-39.
  • Różne udoskonalenia.
 • 05-03-2020 wersja 1.2019.9.5
  • Dodanie wysyłki do e-deklaracji w PIT-36S.
  • Dodanie wysyłki do e-deklaracji w DSF-1.
  • Różne udoskonalenia.
 • 03-03-2020 wersja 1.2019.9.2
  • Rozszerzenie opcji przycisku [Sprawdź] w "Program / Ustawienia programu - Sprawdzaj import ze starszych wersji programu przy starcie" o powtórny import dokumentów w celu reindeksowania bazy danych.
 • 28-02-2020 wersja 1.2019.9.1
  • Dołączenie formularza APA-P.
  • Dołączenie (obecnie nieaktywnego) formularza PIT/CFI.
  • Dołączenie treści "Stanowisko Ministerstwa Finansów Departamentu Podatków Dochodowych w sprawie kosztów uzyskania przychodów przysługujących podatnikom korzystającym z tzw. ulgi dla młodych" (dostępna z poziomu menu "Pomoc" oraz w PIT-36 i PIT-37 jako dodatkowe pliki pomocy do pól).
  • Rozbudowanie komunikatów związanych z tzw. ulgą dla młodych na PIT-36 i PIT-37.
  • Rozbudowanie podstawy prawnej dla niektórych pól formularzy PIT-36 i PIT-37.
  • Dostosowanie obliczeń zaokrągleń niektórych kwot: w bardzo rzadkich przypadkach np. obliczenie 6111,855 było zaokrąglone do 6111,85 zamiast do 6111,86.
  • Dodanie automatycznego importu słowników autopodpowiedzi z programów PITy2017..2019.
  • Poprawki i udoskonalenia m.in. w sumatorze czy podgląd daty utworzenia i modyfikacji zeznania.
 • 24-02-2020 wersja 1.2019.8.2
  • Usunięcie problemu z wyświetlaniem rysunku załączników.
 • 19-02-2020 wersja 1.2019.8.1
  • dodanie formularzy PIT-40A/11A i PIT-8C.
  • rozbudowa opisów do podpól "a" w poz. dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na PIT-37 i PIT-36.
  • Aktualizacja spisu OPP na dzień 11 lutego.
  • Różne udoskonalenia.
 • 15-02-2020 wersja 1.2019.7.1
  • Zakończenie testów PIT-36 i PIT-36S
  • Dołączenie (obecnie nieaktywnego) formularza APA-P.
  • W ustawieniach programu - baza danych - dodanie opcji importuj zeznania z bazy danych SQLite.
 • 14-02-2020 wersja 1.2019.6.5
  • W PIT-37 i PIT-36 dostosowanie obliczeń "obliczonego podatku" (poz. 114 na PIT-37 i poz. 225 na PIT-36) do sposobu preferowanego przez Ministerstwo Finansów: dotyczy wybranego sposobu opodatkowania innego niż "indywidualnie" gdy uzyskiwane były tylko przychody z Polski - w niektórych przypadkach była różnica 1 grosza.
  • Znaczne poprawienie szybkości współpracy z bazą programu Biuro Rach..IPS.
  • Poprawienie okna pobierania kwoty autoryzującej w wysyłce do e-deklaracji.
 • 13-02-2020 wersja 1.2019.6.1
  • Dołączenie formularza PIT-36. Wersja testowa.
  • Dodanie formularza DSF-1.
  • Umożliwienie wprowadzania formuł w sumatorach.
  • Rozszerzenie funkcjonalności o tworzenie nowych zeznań [eksportuj do nowego ...] na podstawie poprzednich lat bezpośrednio z panela "Otwórz rozliczenie"
 • 12-02-2020 wersja 1.2019.5.1
  • Dołączenie PIT-36S w wersji testowej.
  • Uzupełnienie auto-podpowiedzi w polach.
 • 12-02-2020 wersja 1.2019.4.14
  • Poprawienie synchronizacji danych podatniów na PIT/O.
  • Usunięcie dublowania zapisu zeznań w bazie danych pewnych przypadkach.
 • 11-02-2020 wersja 1.2019.4.11
  • Dołączenie broszurek opracowanych na podstawie Min.Fin. do PIT-37, PIT-36 i PIT-36S.
  • Wprowadzenie zabezpieczenia danych e-deklaracji przed usunięciem.
  • Wprowadzenie zapamiętywania formuł w polach formularzy.
  • Umożliwienie szukania zeznania i podatnika bez rozróżniania polskich liter.
  • Usunięcie błędu kasowania dokumentu z bazy danych.
 • 07-02-2020 wersja 1.2019.4.5
  • Dostosowanie obliczeń, na podstawie udziału procentowego na PIT/B, w przypadku kwot po przecinku ,99 groszy
  • Rozbudowanie importu z lat poprzednich pobieranie danych KRS OPP, nazwę OPP, cel szczegółowy, zaznaczenie kwadratu dotyczšcego zgody na przekazanie danych do OPP.
 • 06-02-2020 wersja 1.2019.4.2
  • Zakończenie testów PIT-37.
  • Dołączenie broszurek opracowanych na podstawie Min.Fin. do PIT/D, PIT/O, PIT-39, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38.
 • 05-02-2020 wersja 1.2019.3.6
  • Usunięcie problemów z zapisem modyfikowanych zeznań w bazie MySQL.
  • Usunięcie problemów z połączeniem z bazą MySQL.
 • 03-02-2020 wersja 1.2019.3.3
  • Naprawienie zapisu dużych zeznań i importu zeznań do bazy MySQL.
 • 31-01-2020 wersja 1.2019.3.1
  • Dodanie formularza PIT-37 (łącznie z e-wysyłką). Wersja "testowa".
  • Usunięcie zbędnego komunikatu o braku wysyłki w PIT-36L.
 • 29-01-2020 wersja 1.2019.2.42
  • Dodanie wysyłki do e-deklaracji PIT-36L.
 • 28-01-2020 wersja 1.2019.2.40
  • Korekta informacji o roku rozliczenia (w niektórych przypadkach zeznanie za 2019 rok mogło być zapisane w bazie danych jako zeznania za 2017 lub 2018 rok).
  • Uzupełnienie numeracji dla licencji na moduł PITy 2017.
  • Poprawienie sortowania zeznań wg statusu e-deklaracji.
 • 21-01-2022 wersja 1.2019.2.35
  • Dodanie wysyłki do e-deklaracji PIT-16A.
  • Poprawienie zapisu podatników w imporcie do bazy danych zeznań z plików *.PITy2017NG,*.PITy2018NG.
  • Umożliwienie użycia [Ctrl]+[V] w sumatorze.
 • 21-01-2020 wersja 1.2019.2.31
  • Poprawienie wpisywania numerów licencji.
  • Poprawienie filtrowania listy zapisanych zeznań według statusu wysyłki do e-deklaracji.
  • W PIT-28S ponowne dopracowanie obliczeń w poz.53 i obliczeń z nią związanych.
  • Możliwość dołączenia do zeznania przelewu i UPO bez utraty numeru referencyjnego.
  • W ustawieniach programu przycisk [Sprawdź] - dodanie wyboru katalogu dokumentów *.PITy…NG.
 • 18-01-2020 wersja 1.2019.2.18
  • W PIT-28S poprawienie obliczeń w poz.53.
  • Poprawienie współpracy z MSSQL Server 2017.
 • 17-01-2020 wersja 1.2019.2.14
  • Zabezpieczenie przed przenoszeniem danych o e-deklaracjach z poprzednich lat do nowych rozliczeń.
  • Poprawienie działalnia importu zeznań zawierajšcych ulgę na dzieci.
  • Poprawka wysyłki e-deklaracji PIT-28. Jeśli z zakresu poz. 100-108 wypełniono tylko poz. 108 (tj. poz. 100-107 puste lub wpisano "0,00") i wartość w poz. 108 = 0,01 to nie przenosiło wartości z poz. 108 do danych xml.
 • 16-01-2020 wersja 1.2019.2.7
  • Dodanie formularza OLDCT.
  • W oknie wysyłki do e-Deklaracji umożliwienie usunięcia wysłanych danych.
  • Poprawienie roku wyszukiwania kwoty autoryzacyjnej.
  • Dodanie w menu Pomoc wywołania TaxoPedia.pl.
 • 15-01-2020 wersja 1.2019.2.5
  • Dodanie wysyłki do e-deklaracji dla PIT-28.
  • Wprowadzenie zapamiętywania ustawień interfejsu programu.
  • Poprawienie odczytu zeznań zapisanych wczeœniejszą wersją.
  • Zabezpieczenie przed niepotrzebnym przenoszeniem danych o e-deklaracjach z poprzednich lat.
 • 10-01-2020 wersja 1.2019.1.262
  • Dodany PIT/O do PIT-28 i PIT-28S.
  • Dodane PIT-36L i PIT-36LS z załącznikami, z wyjątkiem PIT/O.
  • Aktualizacja przelewu podatkowego: ze względu na publikację w dniu 7.01.2020 r. obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2020 r.
 • 08-01-2020 wersja 1.2019.1.250
  • Dodanie zeznań PIT-28 i PIT-28S (obecnie bez załącznika PIT/O).
  • Dodanie wysyłki do e-deklaracji do PIT-19A.
  • Poprawienie importu z PITy2018 i PITy2017 dla zeznań małżonków osobno.
 • 04-01-2020 wersja 1.2019.1.243
  • Dodanie akceptacji licencji dla programu PITY 2019.
  • Poprawienie importu rozliczeń z plików *.PITY2018NG z danymi e-deklaracji.
 • 03-01-2020 wersja 1.2019.1.237
  • Dodanie modułu rozliczeń za 2019 rok - obecnie dostępne formularze:
   • do wydruku i e-deklaracji PIT-OP, ZAP-3 , PIT-38, PIT-39
   • Ponieważ nie opublikowano jeszcze schematów wysyłki elektronicznej – tylko do wydruku: PIT-16A, PIT-19A.

 • 26-03-2019 wersja 1.2018.1.90
  • Dodanie ukrywania przez użytkownika wybranych komunikatów.
  • Przyśpieszenie współpracy z bazą danych.
 • 15-03-2019 wersja 1.2018.1.43
  • W PIT-11 usunięcie nadmiarowych komunikatów o błędach.
  • Przyśpieszenie odczytywania listy dokumentów z bazy danych.
 • 09-03-2019 wersja 1.2018.1.18
  • Poprawienie zapisu zeznania w przypadku otwarcia i zapisu bez modyfikacji danych.
 • 05-03-2019 wersja 1.2018.1.1
  • Premiera programu.