Pytania i odpowiedzi na podstawie forum użytkowników programu PITy 2005.

A. Odliczenia "internetowe"

B. Dochody z pracy za granicą

C.

I. Odliczenia w PIT-O na leki i rehabilitację

II. Ulga budowlana

III. Ulga remontowa

IV. Koszty uzyskania przychodu

V. Zbycie papierów wartościowych zbycie akcji

VI. Praca za granicą

VII. Śmierć małżonka a rozwód


I. Odliczenia w PIT-O na leki i rehabilitację:

Aby dokonać odliczeń z tytułu wydatków na leki i rehabilitację dana osoba musi posiadać:

  1. orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
  2. decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
  3. orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Niektóre wydatki mogą odliczać wyłącznie osoby niepełnosprawne posiadające I lub II grupę inwalidzką albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ale jeżeli taki warunek musi być spełniony to jest to podane przy rodzaju odliczenia.

1. Gdzie należy wpisać kwoty odliczeń?

W załączniku PIT O w poz.15 wpisujemy kwotę brutto odliczenia. Program sam przenosi odliczenie z załącznika do zeznania.

2. Czy można dokonać odliczeń z tytułu przewozu osoby niepełnosprawnej?

Tak. Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z wyjątkiem wydatków, o których mowa w pkt 7, 8 i 14, na których poniesienie nie potrzeba żadnych dokumentów.
W ramach ulgi rehabilitacyjnej możesz odliczyć wydatki ponoszone na konieczny przewóz własnym samochodem osobowym na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.
Odliczenie od dochodu nie może być większe niż 2280zł.
Ustawa nie podaje, w jaki sposób obliczać ponoszone wydatki, nie są też wymagane żadne bezpośrednie dowody ich poniesienia.
Za dowód uprawniający do skorzystania z ulgi może być Np. skierowanie lekarza, zaświadczenie od lekarza o niezbędności określonych zabiegów lub inny dokument potwierdzający, że korzystano z określonych zabiegów.

3.Moje dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności i przebywała na turnusie rehabilitacyjnym ze mną jako opiekunem. Czy mogę sobie odliczyć koszt pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym i koszt przejazdów środkami lokomocji?

Tak, jeżeli ośrodek, w którym odbył się turnus rehabilitacyjny wystawił fakturę na dziecko i na jednej fakturze jest koszt pobytu osoby niepełnosprawnej + koszt opiekuna. Jeżeli opiekun jest podatnikiem mającym na utrzymaniu osobę niepełnosprawną a jego dochód nie przekracza w roku podatkowym kwoty 9120zł a faktura jest wystawiona na opiekuna to może opiekun odliczyć od swojego dochodu za 2005r
Odliczeniu nie podlegają te z ww. wydatków, które zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Jeżeli wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.
Dodatkowe wyjaśnienia można znaleźć w objaśnieniach do PIT-O (menu: Dokumenty / Pomoc do dokumentu)

4. Mam faktury za leki. Ponoć mogę odliczyć kwotę powyżej 100 zł. z sumy każdego miesiąca. Nie wiem tylko, czy to prawda i czy dotyczy to wszystkich leków?

Aby dokonać odliczenia wydatku na leki, należy w danym miesiącu wydać na leki więcej niż 100zł. Odliczeniu podlega nadwyżka ponad 100zł. Odliczeniu podlegają tylko te leki, które zalecił lekarz osobie niepełnosprawnej i które to leki musi zażywać osoba na stałe lub czasowo.
W programie PITy 2005 edytując pozycję 15 lub 16, otworzy się okno pomocnicze, w którym można podać kwoty wydatku na leki w każdym miesiącu a program obliczy kwotę odliczenia.
Dodam, że odliczenia wydatku na leki należy dokonać na podstawie dowodu poniesienia wydatku np. faktury oraz, że odliczenie przysługuje, jeżeli stosownie określonego leku zaleci lekarz specjalista.


II. Ulga budowlana

1. W 2002 roku rozpocząłem budowę. W 2003 roku przysługiwała mi duża ulga budowlana, z której częściowo korzystałem. W 2005 roku poniosłem kolejne wydatki związane z budową. Czy mogę te wydatki rozliczyć w Pit-37 za 2005 rok?

Wydatków poniesionych na budowę w 2005 roku nie można już odliczać. Duża ulga budowlana już nie istnieje. Tzw. duża ulga budowlana została, bowiem zlikwidowana z dniem 1 stycznia 2002 roku. Jednocześnie jednak ustawodawca określił zasady kontynuowania odliczeń w ramach tzw. praw nabytych do tej ulgi. W myśl art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... (Dz. U. nr 134, poz. 1509 ze zm.), podatnikom, którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a)-f) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczania od podatku dalszych wydatków na kontynuację danej inwestycji - poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. tzn. w przypadku, gdy przed 2005 rokiem osoba poniosła wydatki w ramach dużej ulgi budowlanej i z powodu niskiego podatku nie odliczyła w 2004 roku, całej przysługującej kwoty, to tę nieodliczoną od podatku kwotę wpisuje na PIT-D w części C.2 poz.53.


III. Ulga remontowa

1. Kto może dokonać ulgi remontowej?

Ulgę remontową mogą dokonać wyłącznie te osoby, które posiadają tytuł prawny do lokalu. Tytułem prawnym jest np. własność, najem, użyczenie, inna umowa zawarta tymczasowo z developerem, umowa dożywocia (dla uprawnionego i właściciela). Umowa użyczenia zawarta pomiędzy niespokrewnionymi osobami traktowana jest przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako umowa najmu. W przypadku zawarcia takiej umowy i przedstawienia jej w US jako dowód podczas kontroli, osobie użyczającej US może doliczyć do przychodu kwotę w wysokości szacowanej, jako średnia w danym regionie w podobnych przypadkach, jaką mogłaby uzyskać wynajmując dany lokal odpłatnie. Dlatego też ważne jest, z kim zawieramy tę umowę - jeżeli z rodziną - to właściwa będzie umowa użyczenia, jeżeli z osobą obcą - to umowa najmu.

2. Co można odliczyć w ramach ulgi remontowej?

W ramach ulgi remontowej odliczeniu podlega wszystko to, co jest na stałe połączone z budynkiem, np. lamp podłączanych do gniazdka nie odliczamy, a wypusty oświetleniowe (lampy podsufitowe) podlegają odliczeniu. Odliczyć można:

Za urządzenie rozumiemy np. wentylator montowany w przewodzie kominowym, pochłaniacz itp. Nie można jednak odliczyć w ramach omawianej ulgi wartość pędzli, szpachelek czy wiertarek. Urządzenie jest to zespół połączonych ze sobą części lub elementów stanowiący funkcjonalną całość.

3. Na podstawie, czego można dokonać odliczeń w ramach ulgi remontowej?

Podstawą odliczeń do ulgi remontowej mogą być tylko faktury VAT.

4. Czy jeśli dokonano remontu mieszkania w 2005 i nie zdołano odpisać wszystkiego w zeznaniu za 2005, bedzie można odpisać resztę w zeznaniu za 2006 rok?

Tak, kwota wykazana na PIT-37 w poz.96, a na PIT-36 w poz.144, będzie podlegała odliczeniu w latach następnych do pełnego wykorzystania.

5. W 2004 r.poniosłem wydatki na remont i modernizację mieszkania. Część tych faktur odliczyłem jako ulga remontowa za 2004 r. a część nie . Czy teraz i te odliczone faktury w Pit-D i te nie odliczone za 2004 r. mogę uwzględnić przy zwrocie Vat?

Zwrot podatku VAT od niektórych materiałów budowlanych dotyczy tylko tych zakupionych po 01.05.2004 i to tylko tych, których podatek VAT zwiększył się z 7% na 22% po 01.05.2004r. Uprawnionymi są osoby, które poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z inwestycją polegającą na budowie budynku mieszkalnego, bądź jego nadbudowie lub rozbudowie, bądź też na remon budynku mieszkalnego.

6. Co to jest fundusz remontowy i kto go może odliczyć?

Fundusz remontowy to wyodrębnione wpłaty wspólnot mieszkaniowych tworzonych przez właścicieli mieszkań. Warunkiem odlicczenia ulgi remontowej (w tym funduszu remontowego ) jest posiadanie tytułu prawnego do budynku/mieszkania.


IV. Koszty uzyskania przychodu

1. Kiedy przysługują koszty uzyskania przychodu w wysokości 102,25 a kiedy wyższe, od czego to zależy?

W 2005 r. koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, wynoszą za rok podatkowy nie więcej niż:

2. Jak rozliczyć koszty uzyskania przychodu, jeśli osoba osiągała dochody z więcej niż jednego stosunku pracy?

W przypadku gdy umowy z kilku stosunków pracy czasowo nie nakładają się na siebie, wówczas sumujemy kwoty kosztów uzyskania przychodu z poszczególnych zakładów pracy i ujmujemy je w zeznaniu podatkowym. Natomiast w sytuacji gdy w tym samym czasie osoba pracowała w więcej niż jednym zakładnie na umowę o pracę łączna kwota kosztów uzyskania przychodu nie może przekroczyć 1840,77zł. Limity dotyczą umowy o pracę. W przypadku np. umów zlecenia jest inaczej. Sumujemy wszystkie kwoty.


V. Zbycie papierów wartościowych zbycie akcji

1. Dostałem PIT-8c w związku ze zbycie papierów wartościowych. Jak mam się rozliczyć?

Jeżeli kwota uzyskana ze sprzedaży akcji jest podana na PIT-8C w poz.55 nie musisz wykazywać jej w zeznaniu rocznym, a jeżeli nie uzyskałeś innych dochodów/straty ze sprzedaży akcji, wykazanych w części "E" nie musisz składać PITa-38. Jeżeli jednak uzyskałeś dochód wykazany w części E na PIT-8C, rozliczasz tylko na PIT-38. Nie łączy się tego dochodu z innymi dochodami oraz nie wykazuje się go w innych zeznaniach, dotyczy to również podatku obliczonego na PIT-38. Uzyskany dochód można pomiejszyć o koszty np. prowizja maklera, ale należy posiadać dowody poniesiania wydatku.


VI. Praca za granicą

1. Mam pytanie. W 2005 roku pracowałem za granicą. Czy w związku z powyższym powinnam złożyć zeznanie roczne do urzędu skarbowego w Polsce. Nadmieniam, że w ubiegłym roku nie osiągałem żadnych dochodów w Polsce?

Jeżeli w Polsce nie uzyskałeś dochodu opodatkowanego podatkiem dochodowym rozliczanym na zasadach ogólnych, to nie musisz w Polsce wykazywać dochodu uzyskanego za granicą (Albania, Cypr, Chiny, Chorwacja, Czechy, Estonia, Francja, Grecja, Indonezja, Irlandia, Japonia, Kanada, Kuwejt, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Turcja, Tunezja, Ukraina i Włochy), a co za tym idzie nie musisz składać zeznania rocznego. W przypadku jednak gdy pracowałeś w (Belgii, Danii, Finlandii, Holandii, Kazachstanie, Rosji, Stanach Zjednoczonych, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii) takie rozliczenie musi być dokonane. Rozliczenia dokonujemy również wówczas (niezależnie od miejsca pracy), gdy uzyskiwaliśmy dochody jednocześnie w Polsce i poza jego granicami.


VII. śmierć małżonka a rozwód

1. W roku 2005 zmarł mój współmałżonek. Do momentu śmierci była między nami wspólnota majątkowa. Czy mogę wspólnie rozliczyć się ze zmarłym współmałżonkiem?

Tak. "X" należy zaznaczyć w kwadracie nr 3 o treści "wspólnie z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust.1 ustawy" .

2. Jaki PIT należy wypełniać w sytuacji, kiedy jestem po rozwodzie i mam dziecko /dziecko nie posiada dochodów ?

  1. Jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej to PIT-37 z wariantem osoby samotnie wychowującej dziecko
  2. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą to PIT-36 z wariantem osoby samotnie wychowującej dziecko

UWAGA: Zeby rozliczyć PIT za 2005r. jako osoba samotnie wychowująca dziecko (czyli na preferencyjnych zasadach) to orzeczenie sądowe o rozwodze lub też o separacji musi być z 2005 roku albo wcześniej. Orzeczenie musi być w 2005 roku uprawomocnione. Nie ma znaczenia jak długo jest dana osoba po rozwodzie tzn. czy cały rok czy tylko przez jego część.