Warunki użytkowania programu PITy roczne IPS

  1. Licencja na używanie programu jest bezpłatna dla osób rozliczających własne zeznania lub dla osób bezinteresownie pomagających w rozliczeniach innym podatnikom.
  2. Osoby korzystające z programu na warunkach licencji bezpłatnej wyrażają zgodę na to, aby program podpowiedział w zeznaniu numer KRS promowanej Organizacji Pożytku Publicznego.
  3. Firmy, urzędy i osoby wypełniające zeznania odpłatnie lub w ramach obowiązków służbowych powinny posiadać zakupioną licencję czasową lub zwykłą na użytkowanie modułów PIT-36 i PIT-37 za rok podatkowy, którego dotyczy program.
  4. Osoby korzystające z programu na warunkach licencji bezpłatnej oraz Użytkownicy posiadający licencję czasową lub zwykłą mają prawo do użytkowania Oprogramowania na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych ulokowanych pod jednym adresem fizycznym oraz adresem fizycznym jednostki organizacyjnej Użytkownika.
  5. Licencjobiorca ani użytkownik ani każda inna osoba nie ma prawa do: zmieniania, tłumaczenia, analizowania, dekompilowania lub jakiejkolwiek innej formy ingerowania w Program, tworzenia opracowań będących pochodną Programu lub materiałów opisowych, tj. opracowań, w których wykorzystano procedury będące własnością IPS, sprzedawania i wypożyczania Programu.
  6. Opracowania, o których mowa w punkcie 5, nie mogą być wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażania lub do innych czynności naruszających prawa autorskie.
  7. Autor programu dołożył NAJWIĘKSZYCH starań, aby program działał prawidłowo w zakresie technicznym a szczególnie merytorycznym. Ponieważ program jest tworem myśli ludzkiej, nie można wykluczyć, że nie jest wolny od błędów. Z tego powodu autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne i niematerialne.
  8. Ten program komputerowy nie jest źródłem prawa. Dodatkowe opracowania w nim zawarte mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa, ani objaśnień podatkowych, o których mowa w art. 14a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej.
  9. Publikowanie programu na płytach CD-ROM dołączanych do gazet i czasopism oraz publikowanie na stronach internetowych jest możliwe tylko za PISEMNĄ zgodą autora.
  10. Dozwolone jest nieodpłatne kopiowanie wersji instalacyjnej programu i przekazywanie innym osobom.

Marcin Konopka
IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne