Odliczenia rehabilitacyjne

Niezdecydowany

Odliczenia rehabilitacyjne

Post autor: Niezdecydowany » 28 kwie 2011, o 14:57

Witam wszystkich na tym forum
Mam następujące pytanie dotyczące odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym.
Korzystałem z leczenia w sanatorium uzdrowiskowym,leczenie nie jest związane z niepełnosprawnością,lecz z innymi dolegliwościami.
Czy mogę w ramach ulgi odliczyć :
-odpłatność za za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego.
- odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem(dojazd PKS-em do sanatorium i powrót)
Jeżeli ktoś mógłby mi udzielić tej informacji to z góry dziękuję

Czech

Re: Odliczenia rehabilitacyjne

Post autor: Czech » 28 kwie 2011, o 23:12

z ustawy nie wynika ,żey leczenie w sanatorium ma być "stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności" - tak jak np musi być w wypadku adaptacji pomieszczenia, podobnie z dojazdem PKP czy PKS - trzeba mieć tylko na to dokumenty - faktury itp
Moim zdaniem ZDECYDOWANIE TAK

marbar
Posty: 2529
Rejestracja: 4 sty 2010, o 10:26

Re: Odliczenia rehabilitacyjne

Post autor: marbar » 29 kwie 2011, o 10:59

też przejrzałam zapisy ustawowe i widzę to samo co Czech.

Art. 26. 1. Podstawę obliczenia podatku(..) stanowi dochód (..)po odliczeniu kwot:

6) wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne;

7. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7c, ustala się na podstawie:

4) dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty - w przypadkach innych niż wymienione w pkt 1-3.


7a. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na:

5) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;

6) odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;

7b. Wydatki, o których mowa w ust. 7a, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

7d. Warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:


1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub

2) decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

3) orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

marbar
Posty: 2529
Rejestracja: 4 sty 2010, o 10:26

Re: Odliczenia rehabilitacyjne

Post autor: marbar » 29 kwie 2011, o 10:59

chyba, że są interpretacje w temacie....

marbar
Posty: 2529
Rejestracja: 4 sty 2010, o 10:26

Re: Odliczenia rehabilitacyjne

Post autor: marbar » 29 kwie 2011, o 11:03

ILPB2/415-89/09-4/JK
(..)

W myśl art. 26 ust. 7d cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

1.orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
2.decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do racy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
3.orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z art. 26 ust. 7f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ilekroć w przepisach ust. 7a jest mowa o osobach zaliczonych do:

1.I grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
nbspnbsp a) całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji
nbspnbsp albo
nbspnbsp b) znaczny stopień niepełnosprawności,
2.II grupy inwalidztwa- należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
nbspnbsp a) całkowitą niezdolność do pracy albo
nbspnbsp b) umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, może być dokonane również w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do 31 sierpnia 1997 r. (art. 26 ust. 7g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Z opisanego we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego stanu faktycznego jednoznacznie wynika, iż Wnioskodawca poniósł w 2008 r. wydatki za pobyt sanatorium uzdrowiskowym. Jest On osobą w stosunku do której, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono stopień niepełnosprawności.

Mając na uwadze ww. przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny, należy stwierdzić, że Zainteresowany ma prawo odliczyć od dochodu wydatki poniesione w 2008 r. na pobyt w sanatorium uzdrowiskowym bowiem ww. placówka - jak wynika z informacji zawartych we wniosku - jest placówką spełniającą przesłanki określone w art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Wnioskodawca spełnia wszystkie inne warunki niezbędne do skorzystania z przedmiotowej ulgi.
(..)

marbar
Posty: 2529
Rejestracja: 4 sty 2010, o 10:26

Re: Odliczenia rehabilitacyjne

Post autor: marbar » 29 kwie 2011, o 11:04

zastrzeżeń nie widzę..

Macgiwer
Posty: 34
Rejestracja: 11 sty 2010, o 16:05

Re: Odliczenia rehabilitacyjne

Post autor: Macgiwer » 3 maja 2011, o 16:19

Dziękuje za informację -będę mógł spać spokojniej.
Pozdrawiam.

ODPOWIEDZ