Umowa licencyjna na użytkowanie programu PITy IPS

 • Program - Aplikacja dla Windows - PITy IPS edycja od 2022 r.
 • Autor - IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne - Marcin Konopka
 • Podmiot - Osoba fizyczna, osoba prawna, firma, instytucja, jednostka organizacyjna osoby prawnej itp.
 • Użytkownik - Osoba fizyczna korzystająca z programu.
 • Stanowisko - komputer lub maszyna wirtualna z systemem Windows itp.
 • Klucz Licencyjny - ciąg znaków zawierający informację o prawie Użytkownika do korzystania z Programu.

UWAGA! Każde uruchomienie Programu i otwarcie formularzy rozliczeń jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Umowy licencyjnej.

 1. Korzystanie z programu w zakresie wypełniania, drukowania, wysyłania zeznań podatkowych PIT za jeden rok podatkowy wymaga nabycia przez Podmiot Klucza lub Kluczy Licencyjnych i zarejestrowania ich w programie w menu "Pomoc / Zarejestrowanie licencji".
 2. Program bez wpisanego Klucza licencyjnego umożliwia utworzenie, wypełnienie, wydrukowanie i wysłanie do 3 zeznań podatkowych PIT z jednego roku podatkowego.
 3. Użytkownik korzystający z Programu bez wpisanego Klucza Licencyjnego wyraża zgodę na to, aby Program podpowiedział w zeznaniu numer KRS wybranej przez Autora Organizacji Pożytku Publicznego.
 4. Jeden Klucz Licencyjny umożliwia korzystanie z Programu jednemu Użytkownikowi (w ramach jednego Podmiotu) na jednym stanowisku lub na kilku stanowiskach w różnym czasie (nie jednocześnie) lub kilku Użytkownikom (w ramach jednego Podmiotu) na dowolnych stanowiskach w różnym czasie (nie jednocześnie).
 5. Wiele Kluczy Licencyjnych umożliwia korzystanie z Programu  wielu Użytkownikom (w ramach jednego Podmiotu) jednocześnie lub przez jednego Użytkownika (w ramach jednego Podmiotu) na wielu stanowiskach jednocześnie.
 6. Podmiot nie ma prawa pożyczania ani odsprzedaży Kluczy Licencyjnych innym Podmiotom, ani udostępniania Klucza Licencyjnego Użytkownikom, którzy mogliby przekazać klucze innemu Podmiotowi lub korzystać z Programu na rzecz innego Podmiotu.
 7. Podmiot, Użytkownik ani każda inna osoba nie ma prawa do: zmieniania, tłumaczenia, analizowania, dekompilowania lub jakiejkolwiek innej formy ingerowania w Program, tworzenia opracowań będących pochodną Programu lub materiałów opisowych, tj. opracowań, w których wykorzystano procedury będące własnością Autora, sprzedawania i wypożyczania Programu.
 8. Opracowania, o których mowa w punkcie 7, nie mogą być wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażania lub do innych czynności naruszających prawa autorskie.
 9. Autor Programu dołożył NAJWIĘKSZYCH starań, aby Program działał prawidłowo w zakresie technicznym a szczególnie merytorycznym. Ponieważ Program jest tworem myśli ludzkiej, nie można wykluczyć, że nie jest wolny od błędów. Z tego powodu Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne i niematerialne.
 10. Program nie jest źródłem prawa. Dodatkowe opracowania w nim zawarte mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa, ani objaśnień podatkowych, o których mowa w art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.).
 11. Publikowanie Programu na płytach CD-ROM dołączanych do gazet i czasopism jest możliwe tylko za pisemną zgodą Autora.
 12. Rozpowszechnianie wersji instalacyjnej Programu na stronach internetowych może być dozwolone po uzyskaniu pisemnej zgody Autora.
 13. Dozwolone jest nieodpłatne kopiowanie wersji instalacyjnej Programu i przekazywanie innym osobom.
 14. W żadnym przypadku nie jest dozwolone rozpowszechnianie, sprzedawanie ani pośredniczenie w sprzedaży Kluczy Licencyjnych lub plików z Kluczami licencyjnymi bez zawarcia odpowiednich umów pisemnych z Autorem.